Kodi i Sjelljes në OJQ” Shpresa e Jetës”

Në përputhje me natyrën e punës të OJQ-së“Agjensioni për Shërbime social Edukative “ OJQ” Shpresa e Jetës” aq më shumë për vendosjen e vlerave thelbësore dhe principeve bazuar në statutin e po kësaj organizate jo-qeveritare, vlera të cilat e dallojnë dhe e spikasin metodologjinë e punës së “OJQ” Shpresa e Jetës””, bordi i drejtorëve e aprovon Kodin e Sjelljes të propozuar nga Perfaqësuesja ligjore e OJQ” Shpresa e Jetës”.

Ky kod është përgjigjje në rritjen e stafit të “OJQ” Shpresa e Jetës” dhe rritjen e numrit të projekteve të ndryshme të financuar nga donatorë të ndryshëm, ku qëllimi i këtij Kodi të Sjelljes është të ofroj mbikëqyrje se si OJQ” Shpresa e Jetës” mund të punoj në rajonin e Kosovës e edhe më gjërë, në mënyrë që të respekton dhe përkrahë të gjitha subjektet me të cilat punon.

1. Duke pasur parasysh që puna jonë ka të bëjë ngusht me edukim, duhet të vetëdijësohemi dhe të punojmë në atë drejtim që sjellja, fjalori si dhë mënyra e veshjes sonë të jenë pasqyrim i edukimit të cilin ne tentojmë t’ua ofrojmë përfituesve si dhe prezantim para të gjitha palëve me të cilat bashkëpunojmë.

2. Vlerësimi i mirë i mënyrës së veshjes, dukjes personale dhe higjienës janë të rëndësishme dhe duhen të jenë në përputhshmëri me imazhin profesional të OJQ” Shpresa e Jetës”. Punëtori duhet të vishet dhe kujdeset për veten sipas standardeve të pranueshme shoqërore dhe edukative, sidomos kur puna e punëtorit përfshin kontaktin personal me beneficues, donatorë apo vizitorë.

3. Nëse eprori vlerëson se veshja dhe/apo kujdesi i punëtorit nuk i përgjigjet vendit të punës, nga ai mund të kërkohet të largohet nga vendi i punës përderisa ai/ajo nuk vishet dhe /apo kujdeset në mënyrën e duhur.

4. Punëtori duhet të jetë përherë i kujdesshëm në mbajtjen e higjienës personale.

5. Nga të gjithë përfaqësuesit dhe punëtorët e ” OJQ” Shpresa e Jetës” duhet të respektohet kodi i veshjes i cili do të kontribuoj në krijimin e një pasqyre mbi OJQ” Shpresa e Jetës” në raport me individ dhe institucione.

6. Sjellja në zyrë dhe jashta sajë: Pasi që ne jemi Organizatë Jo Fitimprurëse gjithmonë do të hasim në vështirësi për sigurimin e zyreve të mëdha dhe shumë komode për punonjësit e “Shpresa e Jeës”. Jemi të detyruar të punojmë dhe t’a ndajmë ambientin e punës me kolegë. Secili punonjës ka detyrën dhe obligimet brenda OJQ” Shpresa e Jetës”, mirëpo përgjegjësitë e secilit varirojnë nga shkalla e përgjegjësive më të vogla deri tek ato më madhorë, andaj duke pasur kujdes njëri për tjetrin dhe për natyrën e punës që e ka kolegu; jeni të lutur që:
7. Programet për muzikë mos ti përdorni gjat orarit të punës (nuk vlenë në rastet kur natyra e punës e dikton një gjë të tillë dhe për mos pengimin e të tjerëve bëhet me ndëgjuese).
8. Programet që ju shpërqëndrojnë dhe nuk kanë lidhëshmëri me punën që e bëni ju dhe të tjerët si facebook-u ose YouTube( dhe të gjitha të ngjashme me to), janë të ndaluara për të gjithë, vetëm në rastet kur natyra e punës të cilën e bëni e kërkon.
9. Të mos instalohen programe të panevojshme në pajisjet që janë pronë e “OJQ” Shpresa e Jetës””. Në rastet kur keni nevojë për një softuer të ri apo edhe pajisje të re duhet ta informoni eprorin tuaj me shkrim, ti sqaroni përparësitë dhe benefitet nga ai program-pajisje dhe eprori ka për detyrë ta shqyrtoj kërkesën dhe me shkrim ta paraqes mendimin e tij dhe t’ia prezantoj drejtorit. Drejtori e shqyrton, në rastet kur bëhet fjalë për cështje më madhore ia prezanton bordit të organizatës dhe bashkarisht vendosin në të mirë të të gjitë akterëve.
10. Gjithmonë të kihen parasyshë parimet e Etikës së Krishterë, e cila është bazë e humanitetit, dhe ate në takime zyrtare, takime me perfitues, donatorë, bashkëpunëtorë dhe të gjitha ambientet tjera ku përfaqesohet OJQ- ja.

Kjo urdherese hyn në fuqi më datë 15.09.2014

* Mosrrespektimi i kësaj urdhërese do të jetë bazë për ndërmarjen e masave disiplinore, duke filluar nga verejtja me gojë, komisioni disciplinorë e duke përfshirë edhe ndërprerjen e mardhënies së punës në këtë OJQ.

The code of conduct in NGO “Shpresa e Jetës”

In accordance with the nature of work on “Agency for social-educative services “NGO” Shpresa e Jetës” more for establishment of core values and principles based on statute of this non-governmental organization, values which are different and stand out working methods on NGO “Shpresa e Jetës”, the board of directors approves the Code of Conduct, proposed by legal Representative of NGO “Shpresa e Jetës”.

This code is response to growing structure of “Shpresa e Jetës” and increased number of implementing projects funded by different donors. The purpose of this Code of Conduct is to provide oversight on how the NGO “Shpresa e Jetës” can work on the region of Kosovo and beyond, in order to respect and support all entities with whom it works.

1. Given that our work is related closely to education, we must become aware of the behavior, vocabulary and ways of our clothing reflects the education that we provide and present to all parties with whom we cooperate.

2. Clothing, personal appearance and hygiene are important and should be in accordance with the professional image of NGO “Shpresa e Jetës”. The worker must look acceptable for educational and social standards, in all occasions: work in field with beneficiaries, governments, visitors, donators etc.

3. If the supervisor considers that the clothing or the way of conducting the duties does not correspond to the nature of the job, this worker may be asked to leave the workplace until he or she doesn’t change his conduct to write a dress in appropriate way.

4. The employee should care for his/ her personal hygiene.

5. All representatives and workers of NGO “Shpresa e Jetës” must respect the dress code which contributes to image of NGO “Shpresa e Jetës”.

6. Behavior in office and out: as a non-profit organization we will always face difficulties in providing large and comfortable offices for employees of “Shpresa e Jetës”, but we are forced to work and to share the work space with colleagues. Each employee has responsibilities and obligations on doing his/her job in NGO “Shpresa e Jetës”, but the responsibilities range from smallest to the most major, so we should take care for each, and respect everyone’s space:

7. The programs for music are not allowed during the working hours (does not apply in cases where the nature of work requests, in that case we are requested to use headphones)

8. Programs that can distract you from everyday obligations and who are not correlated to work, as Facebook, YouTube (and similar) are prohibited for all, only in cases where the nature of work requests to.

9. Installment of unnecessary software on the devices that are ownership of “Shpresa e Jetës” are not allowed. In the cases when new software’s or new devices are needed, you should inform your supervisor in writing, to explain the advantages and benefits of that program-equipment and supervisor’s duty is to review the request and on written to present his opinion and to introduce it to the Director. Director reviews in cases of the small- to medium issues, in cases of the major issues, The Director presents it to the Board of Directors and jointly decide on the best of all actors included.

10. Always to keep in mind the principles of Christian Ethics, which is the core of humanity; in official meetings, meetings with beneficiaries, donors, collaborators and other environments where the NGO is represented.

This ordinance shall enter into force on 15.09.2014

* Disrespect of this order will be basis for undertaking disciplinary measures, beginning from verbal warning, the Disciplinary Commission and not excluding the contract termination of the labor in this NGO.